Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna IX Liceum Ogólnokształcące - 2016/2017 Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do LICEUM - 2016/2017

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 23
SłabyŚwietny 

Szczecin, dnia 29 lutego 2016 r.

ZASADY REKRUTACJI

Do IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dujęzycznymi  im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie na rok szkolny 2016/2017

Zgodnie z art. 20f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, Zarządzeniem nr 5/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim na rok szkolny 2016/2017.

I. Harmonogram  rekrutacji 2016

Termin w rekrutacji zasadniczej

Rodzaj czynności

od  25 kwietnia 2016r. (poniedziałek) do 8 czerwca 2016r. (środa) do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25 kwietnia 2016r. (poniedziałek) do 13 maja 2016r. (piątek) do godz. 15.00

Złożenie przez kandydata  wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego  (  1D) w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, wraz   z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

23 maja 2016r (poniedziałek) godz. 16:00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych  z języka niemieckiego ( stopień trudności odpowiada egzaminowi gimnazjalnemu na poziomie rozszerzonym)

3 czerwca 2016r.  (piątek) godzina  15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (min 51% przewidzianych punktów)

od 24 czerwca 2016r. do 28 czerwca 2016r. (wtorek)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 1 lipca (piątek) 2016r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty

5 lipca 2016r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 12 lipca 2016r.(wtorek) do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone   w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

do 26 lipca 2016r.
godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

I1. Kandydaci na każdym z etapów mogą dołączyć:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci), [druk oświadczenia można znaleźć na stronie naboru www.nabor.pcss.pl/szczecin],

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.) – orzeczenie może dotyczyć kandydata, jego rodzica lub rodzeństwa,

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód albo separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, [druk oświadczenia można znaleźć na stronie naboru www.nabor.pcss.pl/szczecin],

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

Przyjmujemy poświadczone kopie tych dokumentów (oryginał do wglądu).

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w ww. oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

 

II. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klas pierwszych:

Klasa A- informatyczno-matematyczna

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: informatyka, matematyka, język obcy

Nauka w tej klasie pozwala między innymi na:

*   osiągnięcie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki;

*  przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym;

* pogłębienie wiedzy i rozwijanie umiejętności informatycznych wyniesionych z poprzednich etapów edukacyjnych;

* wykształcenie umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemów matematycznych;

* zapoznanie się z prawnymi i społecznymi aspektami zastosowań informatyki;

* naukę języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego na poziomie rozszerzonym.

* przygotowanie do podjęcia studiów technicznych.

 

Klasa B- matematyczno-fizyczna

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka,  język obcy

Nauka w tej klasie pozwala między innymi na:

* przygotowanie do podjęcia studiów technicznych

*  udział w zajęciach prowadzonych przez kadrę akademicką szczecińskich uczelni wyższych;

* naukę języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego na poziomie rozszerzonym.

 

Klasa C- humanistyczna

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język obcy

Nauka w tej klasie pozwala między innymi na:

* przygotowanie się do samokształcenia poprzez umiejętne pozyskiwanie i opracowywanie informacji pochodzących z różnych dzieł;

* poszerzenie wiadomości z wiedzy o społeczeństwie i poznanie podstaw języka łacińskiego w ramach bloku humanistycznego;

*  umożliwienie rozwijania wybranych rodzajów aktywności twórczej oraz zainteresowań artystycznych;

*  wprowadzenie w świat pojęć i symboli ułatwiających rozumienie sztuki i wartościowanie dzieł sztuki;

* naukę języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego na poziomie rozszerzonym.

 

 

Klasa D- dwujęzyczna z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia , matematyka

Nauka w tej klasie pozwala między innymi na:

* przystąpienie do egzaminu Deutsches Sprachdiplom Stufe II, który jest prowadzony w szkole przez komisję powołaną przez Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder w RFN;

*  możliwość podjęcia studiów na uczelniach niemieckich;

*  realizację projektów edukacyjnych ze swoimi rówieśnikami z Niemiec;

* doskonalenie języka w zakresie przedmiotów: matematyki, historii i społeczeństwa (przedmioty te są prowadzone w języku niemieckim przez nauczycieli niemieckich).

 

Klasa E- przyrodnicza

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: chemia, biologia, język obcy

Nauka w tej klasie pozwala między innymi na:

* rozszerzenie programu z biologii i chemii dające podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia przyrodnicze i medyczne;

*  zapoznanie się z etymologią pojęć przyrodniczych poprzez udział w zajęciach z j. łacińskiego;

* zajęcia poszerzające wiedzę z genetyki, z chemii organicznej i nieorganicznej, z biochemii i ekologii;

*  udział w zajęciach prowadzonych przez kadrę akademicką szczecińskich uczelni wyższych;

* naukę języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego na poziomie rozszerzonym

Nauka języków angielskiego, francuskiego i niemieckiego w klasach: A, B, C, E,  odbywa się w systemie grupowym na poziomie między-oddziałowym.


III. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów (maks. 200) otrzymanych za:

1.przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

a) języka polskiego – maks.20 punktów,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie – maks.20 punktów,

c) matematyki – maks.20 punktów,

d) przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii) – maks.20 punktów,

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – maks.20 punktów.

 

2. oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum (maks. 80 punktów)

Profile klas

Przedmioty, których oceny są uwzględniane w rekrutacji

Klasa informatyczna(A)

język polski
matematyka
język obcy nowożytny
informatyka

Klasa matematyczno-fizyczna( B)

język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny,
fizyka

Klasa humanistyczna(C)

język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny,
historia

Klasa dwujęzyczna (D)

język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny,
geografia

Klasa przyrodnicza

( E)

język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny,
chemia

celujący — 20 punktów

bardzo dobry — 16 punktów

dobry — 12 punktów

dostateczny — 8 punktów

dopuszczający — 2 punkty

 

3. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (5 punktów),

4. szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maks. 13 punktów), i uwzględnione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r i Zarządzeniu Kuratora Oświaty w Szczecinie.

Zgodnie z paragrafem 7. 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

 

5. szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maks. 2 punkty):

6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej, Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim (organizowanych przez kuratora oświaty) i ponadwojewódzkim (organizowanych przez właściwych kuratorów oświaty na podstawie zawartego porozumienia) są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

7. Aby móc skorzystać z powyższego uprawnienia (pkt 6.) kandydat legitymujący się jednym z wymienionych sukcesów ma obowiązek złożenia jednego z poniższych dokumentów:

1) zaświadczenie komitetu głównego olimpiady przedmiotowej (tytuł laureata, finalisty),

2) zaświadczenie komitetu głównego olimpiady dla gimnazjalistów przeprowadzanej na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej (tytuł laureata, finalisty),

3) zaświadczenie komisji konkursowej, konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty lub ponadwojewódzkim organizowanych przez właściwych kuratorów oświaty na podstawie zawartego porozumienia (tytuł laureata).

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

8. W przypadku równorzędnych wyników (punktowych) uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym opisanym powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z:

1) wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),

2) niepełnosprawności kandydata,

3) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawności obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,

6) samotnego wychowywania kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość.

Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników (punktowych) uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie także wynikało z problemów zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonych opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

IV. Procedura odwoławcza:

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (czyli od 12 lipca 2016 r.) rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do IX LO w Szczecinie.

2. Komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia w ciągu 5 dni od złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia; uzasadnienie wydaje się w sekretariacie szkoły.

3. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, rodzic kandydata może złożyć do dyrektora IX LO w Szczecinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, dyrektor IX LO w Szczecinie rozpatruje odwołanie.

Poprawiony: poniedziałek, 04 lipca 2016 08:51  


nasze_projekty.jpg